top of page

მაღაზიის ფასადის დიზაინის შემუშავება

(არსებული ლოგოტიპის ან კლიენტის საფირმო სტილისტიკის საფუძველზე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი

 • გასვლა და ობიექტის ფასიდის აზომვის განხორციელება

 • მაღაზიის ფასადის გარე გაფორმების კონცეპტუალური იდეის შექმნა

 • ფასადის 3D ვიზუალიზაცია

 • ფასადის დღის და ღამის ტიპის ფოტომონტაჟი

 • ფასადის ვექტორული ვიზუალიზაცია

 • მაღაზიის ფასადზე აბრის დიზაინისა და კონსტრუქციის შემუშავება

 • შესასვლელი ჯგუფის ელემენტების დიზაინისა და კონსტრუქციის შემუშავება: სტოპერები, სვეტები, თაღები, დაფები, მანიშნებლები და სხვ.)

 • შესასვლელი ჯგუფის ელემენტების და აბრის განთავსების ადგილის განსაზღვრა

 • აბრის შრიფტის შერჩევა ( მაქსიმუმ 2 ენაზე)

 • შესასვლელი ჯგუფის ელემენტების და აბრის დიზაინ-ესკიზების მომზადება კონსტრუქციის, ზომების, ფერების, მასალის აღწერით - საბუთი აუცილებელია კონტრაქტორებისთვის ღირებულების კალკულაციისთვის, დამზადებისა და მონტაჟისთვის

 • საინფორმაციო ნიშნების დიზაინ კომპლექტის შემუშავება: სამუშაო რეჟიმი, ღიაა/დაკეტილია, ამკრძალავი ნიშნები, ბარათების მიღება და სხვ.

საბუთები, რომლებიც გადაეცემა დამკვეთს

 1. ფასადის 3D ვიზუალიზაცია

 2. ფასადის დღის და ღამის ტიპის ფოტომონტაჟი

 3. ფასადის ვექტორული ვიზუალიზაცია

 4. შესასვლელი ჯგუფის ელემენტების და აბრის დიზაინ-ესკიზები, რომლებიც მოიცავენ მათი კონსტრუქციის, ზომების, მასალის, განათების, ფერების და ფერთა კოდების დეტალურ აღწერილობას, ასევე მათ დასამზადებლად  სხვა აუცილებელ პარამეტრებს

 5. საინფორმაციო ნიშნების დიზაინ-ესკიზი აღწერით, ზომებით, ფერით და მასალებით.

ვადები

პირველი ესკიზები წარედგინება 7-10 დღის განმავლობაში წინასწარი გადახდის მიღების შემდეგ.

შემდეგი ესკიზები წარედგინება 3-5 დღის განმავლობაში, დამკვეთისგან შესწორებების მიღების შემდეგ.

ღირებულება

2500 USD დღგ-ს ჩათვლით სებ– ის კურსის მიხედვით ინვოისის გამოწერის დღეს

წინასწარი გადახდა 100%

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ:

 • თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ:

 • მაღაზიის ინტერიერის დიზაინის შემუშავება

 • მაღაზიის დაგეგმარება აღჭურვილობისა და სასაქონლო ჯგუფების (LayOut) განთავსებით

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ФАСАДА МАГАЗИНА
(на основании существующего логотипа или фирменной стилистики клиента)
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
 • Выезд и осуществление замера фасада объекта;

 • Создание концептуальной идеи внешнего оформления фасада магазина

 • 3D визуализация фасада

 • Фотомонтаж дневного и ночного вида фасада

 • Векторная визуализация фасада

 • Разработка дизайна и конструкции вывески на фасаде магазина.

 • Разработка дизайна и конструкций элементов входной группы: стопперы, колоны, арки, козырьки, таблички, указатели и прочее.

 • Определение мест размещения вывески и элементов входной группы

 • Подбор шрифтов текста вывески (максимум на 2 языках)

 • Подготовка дизайн-эскизов вывески и элементов входной группы, которые включают подробное описание их конструкций, размеры, материалы, цветовые коды, освещение и другие необходимые параметры для их изготовления - документ необходим подрядчикам для калькуляции стоимости, изготовления и монтажа.

 • Разработка дизайна комплекта информационных знаков: Режим работы, Открыто /Закрыто, Запрещающие знаки, Прием платежных карт и другие.

Документы, которые передаются Заказчику
 1. 3D визуализация фасада

 2. Фотомонтаж дневного и ночного вида фасада

 3. Векторная визуализация фасада

 4. Дизайн-эскизы вывески и элементов входной группы, которые включают подробное описание их конструкций, размеры, материалы, цветовых кодов, освещение и другие необходимые параметры для их изготовления.

 5. Дизайн-эскиз информационных знаков с описанием, размерами, цветом, материалами.

СРОКИ

Первые эскизы предоставляются в течение 7-10 дней после получения предоплаты.

Следующие эскизы предоставляются в течение 3-5 дней, после получения правок от Заказчика.

СТОИМОСТЬ

2500 USD с НДС по курсу Национального Банка Грузии на день выставления инвойса.

Предоплата 100%

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:
 • Разработку дизайна интерьера магазина

 • Планировку магазина с расстановкой оборудования и размещением товарных групп (LayOut)

Naturafi_Fasad.jpg
Phoenix_Fasad.jpg
Ultra_Fasad.jpg
alali_Fasad.jpg
aray_Fasad.jpg
Voulez_Fasad.jpg
bottom of page